caenfrdeitptes

Més ajuts a sectors econòmics específics

Ajut extraordinari per a les persones professionals, tècniques i docents de les arts escèniques, visuals i la música

Dirigit a qualsevol persona que hagi exercit l'activitat pel seu compte i hagi estat en situació d’alta en el Règim especial d’autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte d’altri, en el Sistema Especial d’Artistes del Règim general de la Seguretat Social, en activitats artístiques, tècniques i docents de les arts escèniques, arts visuals i la música, o bé al Règim general de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim un dia l’any 2020.

Termini: des de les 9.00 hores del 3 de març fins a les 15.00 hores del 9 de març de 2021

Més informació

 

Ajuts extraordinaris a mariscadors a peu i a les persones titulars d'empreses aqüícoles per compensar les pèrdues econòmiques i facilitar el manteniment de la seva competitivitat com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

 Més informació

 

Ajuts a entitats organitzadores de competicions esportives oficials ajornades per COVID19 (propera obertura)

Dirigits a entitats sense ànim de lucre, empreses i universitats catlanes gestores d'instal·lacions esportives en que obertura al públic de les quals s'hagi vist suspesa o limitada.

 Més informació

 

Ajuts a entitats gestores d'instal·lacions esportives amb activitat suspesa o limitada per COVID19 (propera obertura)

Dirigits a entitats sense ànim de lucre, empreses i universitats catlanes gestores d'instal·lacions esportives en que obertura al públic de les quals s'hagi vist suspesa o limitada.

Més informació

Ajuts extraordinaris en l'àmbit de l'educació en el lleure i les activitats extraescolars

Si hi poden acollir les entitats, les empreses, les associacions, les federacions, els centres docents privats i les persones treballadores autònomes dels sectors de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars i compleixin els requisits. Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9 hores del dia 16 de febrer fins l’ 1 de març.

Més informació

 

Ajuts extraordinaris per a persones autònomes enfront la COVID-19 (2a convocatòria)

Ajut adreçar a professionals autònoms que exerceixin una activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones (titulars inclosos). Des de les 9 del matí del 19 de febrer fins al 26 de febrer .

Més informació

 

Nova línia d'ajuts per a establiments d'oci nocturn i parcs infantils privats tancats per les restriccions. Properament!

S’hi podran acollir autònoms, microempreses i pimes dedicades a l’oci nocturn, així com els parcs infantils privats.Ajuts de 6.000 euros per als parcs infantils i entre 5.000 i 10.000 per a l’oci nocturn.

Més informació

 

El Govern de la Generalitat ha activat un nou pla trimestral d’ajuts directes  per als col·lectius i sectors més afectats per la covid-19 (ERTO)

 

Tres línies d’ajuts van adreçades a treballadors i microempreses, petites empreses i cooperatives amb treballadors en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO):

  • Ajuts directes per a microempreses, petites empreses i cooperatives per treballadors en situació d’ERTO
  • Ajuts per a persones treballadores amb baixos ingressos en situació d’ERTO o amb contracte fix discontinu amb dret a la prestació extraordinària.
  • Ajut per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la covid-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa de qualsevol sector d’activitat.

    Consulta la informació específica per cada línia:

Llegeix més...

Darreres mesures de protecció del treball autònom RD-L 24/2020, de 26 de juny

Exempció en la cotització per a autònoms que hagin rebut la prestació de cessament extraordinari durant l'estat d'alarma

  1. Exempció en la cotització durant els tres primers mesos següents a l'aixecament de l'estat d'alarma , per aquells treballadors que van rebre la prestació per cessament extraordinari de l'activitat, prevista en l'article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. L'exempció  serà la següent:

- fins el 100% el mes de juliol, un 50% a l'agost i el 25% el mes de setembre.

2. L'exempció és incompatible amb el cobrament de la nova prestació de cessament de l'activitat.

Nova prestació per cessament de l'activitat per a autònoms que hagin rebut la prestació de cessament extraordinari durant l'estat d'alarma

1. La poden sol·licitar els treballadors autònoms que han percebut fins al 30 de juny de 2020, la prestació extraordinària derivada de la COVID-19, sempre que es compleixin els següents requisits:

  • Estar afiliat i inscrit en el règim especial dels treballadors autònoms

  • Complir amb el període mínim de cotització per cessament d'activitat.

  • No arribar a l'edat ordinària de jubilació per poder optar a la pensió, llevat que l'autònom no acrediti el període mínim de cotització requerit.

  • Estar al corrent de pagament de les quotes de la seguretat social.

2. Per accedir caldrà acreditar que en el tercer trimestre de l'any 2020 hi ha hagut una reducció en la facturaciód'almenys un 75% en relació amb el mateix període de l'any 2019, així com no haver obtingut durant el tercer trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75€

3. La prestació es pot percebre com a màxim fins al 30 de setembre de 2020. I l’import a percebre es el  70% de la base de cotització. .

4. El reconeixement de la prestació el realitzaran les mútues col·laboradores de la seguretat social amb efecte 1 de juliol de 2020 si se sol·licita abans del 15 de juliol.

5. El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació podrà renunciar en qualsevol moment abans del 31/8/2020 i/o retornar els ingressos percebuts si s’ha superat l’import dels 5.818,75€

 

Accès al BOE

FAQS