caenfrdeitptes

Mesures Pla de Reactivació Socieconòmica COVID-19

El Decret Llei 16/2020,de 5 de maig , de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, desplega un conjunt de mesures per a la reactivació econòmica i manteniment de l’ocupació adreçades al treball autònom, microempreses i a persones treballadores en situació d’atur.

En destaquem les següents en relació a les persones autònomes i microempreses:

  1. Mesura d’ajuts per al manteniment de l’ocupació en microempreses i treballadors autònoms (capítol IV del Decret Llei)

L’objectiu es mantenir l’ocupació dels treballadors contractats i reiniciar la seva activitat evitant la desocupació de les persones amb les quals tinguin una relació laboral.

Beneficiaris: autònoms que ocupin fins a 10 treballadors, amb establiment a Catalunya i que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’Estat d’alarma. A més, hauran de mantenir el 100 % de la plantilla, que tenien en el moment de declaració de l’Estat d’alarma, com a mínim durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut.

Import de l’ajut: La quantia de l’ajut és equivalen al 50% del salari mínim interprofessional (màxim 4.422,24 euros per persona subvencionada), fins a un màxim de 3 treballadors, que formin part de la plantilla.,per un període de sis mesos des del reinici de l’activitat.

Sol·licitud: Es podrà sol·licitar i consultar la informació corresponent des de l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. Tramitació pendent al web.

 

Altres mesures:

Programa Consolida’t: flexibilització de la convocatòria del programa Consolida’t 2020 de suport e suport a la consolidació, enfortiment i re-invenció del treball autònom a Catalunya. S’augmentaran les sessions d'assessorament, així com l'adaptació de les sessions d'informació i formació a les noves necessitats derivades d'aquesta crisi sanitària.

Programa de Garantia Juvenil: dirigit a joves d’entre 18 i 29 anys, donats d’alta com a autònoms que prèviament han estat inscrits al programa de Garantia Juvenil. L’ajut consiteix en proporcionar una renda de subsistència durant la primera fase de posada en marxa de la seva activitat.

Requisit: estar donat d'alta com a treballadors/es autònoms durant un període de 12mesos .

Es podrà sol·licitar i consultar la informació corresponent des de l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. Tramitació pendent al web.


  1. Mesures de suport a les microempreses, treballadors autònoms, les empreses cooperatives i de l’economia social (capítol V del Decret.Llei)

Objectiu: Impulsar projectes de transformació digital i de nous models de negoci per el manteniment de l’ocupació i millora de l’ocupabilitat en aquelles microempreses, persones treballadores autònomes i les empreses cooperatives i de l’economia social, que s’hagin vist agreujades pels efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària de la COVID-19

S’estableixen dues línies de subvencions diferenciades segons la tipologia d’empresa.

Línia 1. . Mesures de suport a les microempreses i treballadors autònoms, que ocupin fins a 10 treballadors i que s’han vist agreujades pels efectes de la crisi sanitària.

Mesures de suport a les microempreses i treballadors autònoms, que ocupin fins a 10 treballadors. Són subvencionables els projectes orientats a oferir serveis als sectors del comerç, l'hostaleria, el turisme i la cultura, que plantegin pràctiques de transformació digital, nous models de negoci i noves formes de treballar, també sobre seguretat i salut laboral, així com la formació associada per al desenvolupament d'aquests projectes en les microempreses.

 

Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat.

Les sol·licituds s'han de presentar segons models normalitzats disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya . Tramitació pendent al web.

 

Línia 2. Mesures de suport a projectes singulars d’empreses cooperatives i de l’economia social.

Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació d’empreses d'economia social, mitjançant processos d'intercooperació, i a través d'actuacions estratègiques i/o d'altres de complementàries, per tal d'aportar a aquestes empreses eines i solucions davant la situació actual de pandèmia i postpandèmia, i per poder afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat socioeconòmica, de forma que es reforci la viabilitat de les empreses, la competitivitat de l'economia social i el manteniment i la dinamització de l'ocupació.

Poden ser beneficiàries les empreses cooperatives que tinguin experiència en l'àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat. Els projectes que poden ser objecte d'ajut són els següents:

a) Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A): import màxim de 50.000€

b) Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B): import màxim de 160.000€

c) Projectes singulars d'alt impacte estratègic de l'economia social (eix C): import màxim de

400.000€

Sol·licitud: Es podrà sol·licitar i consultar la informació corresponent des de l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. Tramitació pendent al web.

 

 

Coneix les mesures publicades en RD llei 15/2020 dirigides a autònoms, empreses i treballadors

ACTUALITAT COVID19 CAPÇALERA

En aquest article coneixeràs les mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació publicades en el Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 d'abril,  BOE 112 de 22 /04/20

Temps de lectura: 2 minuts

A continuació, destaquem algunes de les mesures regulades al nou decret, que són d’aplicació a partir de 22 d’abril de 2020.

1-Mesures per a reduir les despeses de lloguer a pimes i autònoms

Respecte al pagament de les rendes dels lloguers de locals es regula un procediment perquè les parts puguin arribar a un acord que permeti la modulació o modificació de les obligacions contractuals

El termini per demanar aquest ajut és d’un mes des de l’entrada en vigor del RD15/2020.

Aquest ajornament de la renda variarà en funció de si l'arrendador és un gran retenidor (empresa o entitat pública que sigui titular de més de 10 immobles urbans) o un particular en aquest cas el Govern ha avançat que es pot recorre a la fiança per cobrir el pagament a l'arrendador . Cal revisar els requisits d’accés a aquesta mesura.

2- Mesures per a reforçar el finançament empresarial

-S’habilita l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) a concedit aplaçaments de les quotes dels préstecs concedits en el marc dels seus programes de subvencions o ajudes reemborsables. Podran ser objectes d’ajornament les quotes que estiguin pendents de pagament i el venciment de les quals s’hagi produït o es produeixi en els mesos de març, abril, maig i juny de 2020

- El Consorci de Compensació d’Assegurances podrà acceptar reassegurar els riscos assumits per les entitats asseguradores privades 

3- Mesures fiscals

Per tal d'adaptar el càlcul aplicable a les liquidacions d'impostos a la realitat econòmica, s'adopten dues mesures per a realitzar pagaments fraccionats de l'Impost de Societats:

  1. Es permet, per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2020 i amb efectes exclusius per a aquest període, que els contribuents amb un volum de negocis inferior a 600.000 euros l’any anterior, puguin exercir l'opció de realitzar els pagaments fraccionats, sobre la part de la base imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos, mitjançant la presentació dins del termini ampliat per RDLLL 14/2020 del pagament fraccionat.

  2. Pels contribuents en que la xifra de negocis de l’any anterior hagi estat superior a 600.000 euros i inferior a 6.000.000 d'euros, podran optar a la modalitat de pagament fraccionat en el segon pagament fraccionat, que haurà de presentar-se en els 20 primers dies del mes d'octubre de 2020. Aquesta mesura no és aplicable per als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal regulat en el capítol VI del títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats.

4- Possibilitat de canvi de mòduls a sistema d'estimació directa.

El Reial decret llei, també inclou a possibilitat que els autònoms que tributen a l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) en règim d'estimació objectiva , coneguda com a mòduls, puguin renunciar-hi de forma excepcional i passar a el règim d'estimació directa. L'objectiu principal és que el treballador autònom en mòduls pugui ajustar les seves obligacions fiscals als ingressos i despeses reals i no a un tipus fix com estableix el sistema de mòduls. Aquest canvi es aplicable a gener de 2020.

En cas de no renunciar al mètode d'estimació objectiva s'adapta el càlcul dels pagaments fraccionats, i s'estableix que de la quantitat a ingressar en funció de les dades-base [art. 110. 1, b) RIRPF] no computaran, en cada trimestre natural, com dies d'exercici de l'activitat, els dies naturals en què hagués estat declarat l'estat d'alarma en aquest trimestre.

 S’estableix un IVA a zero per a productes sanitaris.Si ets autònom o pime fabricant o proveïdor de productes sanitaris hauràs de rebaixar a zero l'IVA de les factures quan els destinataris siguin entitats de dret públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social.

  • Tipus impositiu dels llibres, revistes i diaris electrònics . Es redueix al 4% el tipus impositiu d’IVA aplicable als llibres, diaris i revistes digitals modificant

 5 -Mesures per facilitar l'ajustament de l'economia i protegir l'ocupació (cap IV):

1- Es modifica l’art. 22 del RDLL 8/2020, pel que fa al concepte de força major vinculada a la tramitació d’un ERTE. En aquest sentit, el nou Reial Decret-Llei 15/2020 introdueix la possibilitat d’apreciar un ERTE per força major ”parcial” que no afecti a la totalitat de la plantilla o de l’activitat. 

2- Els autònoms sense Mútua poden sol·licitar el cessament d'activitat. Els autònoms sense Mútua col·laboradora es veien abocats a sol·licitar la prestació amb el SEPE .Ara la disposició final vuitena de el Reial Decret insta aquests autònoms a l' elecció d'una Mútua col·laboradora per tramitar amb ella la prestació i que aquesta assumeixi la protecció i la responsabilitat del pagament de la prestació extraordinària. Per tant, s'haurà de realitzar sol·licitud davant una mútua col·laboradora amb efectes del primer dia del mes en què es causi el dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat

3- S’ amplia les especificacions sobre el rescat del pla de pensions disponible per als autònoms afectats pel COVID-19 que hagin cessat l'activitat.  Aquest requisit s'ha d'acreditar mitjançant el certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si s'escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat. L' import del rescat de l pla de pensions estarà marcat pels ingressos nets que s'hagin deixat de percebre.

4- Es reforça la protecció dels treballadors fixos-discontinus, ampliant la cobertura regulada en el RDLL 8/2020 a aquelles persones treballadores que no s’hagin pogut reincorporar a la seva activitat en les dates previstes, com a conseqüència de la COVID-19 i que, o bé disposant de períodes d'ocupació cotitzada suficient, no compleixen el requisit de situació legal de desocupació, o bé no poden accedir a la prestació d’atur per no tenir el període de cotització necessari per accedir a la prestació.

5- Es suspenen els terminis que regeixen en l'àmbit de funcionament i actuació de la Inspecció de Treball i seguretat Social, amb l'excepció dels casos en què la intervenció d'aquest organisme sigui necessària per garantir la protecció de l'interès general o per estar relacionats amb el COVID-19.

6- Es permet, de manera extraordinària i limitada que les cooperatives destinin el Fons d'educació i promoció de les cooperatives a qualsevol activitat que contribueixi a frenar o pal·liar els efectes de la crisi sanitària derivada de l'COVID-19, mitjançant accions pròpies, donacions a altres entitats públiques o privades o dotació de liquiditat a la cooperativa per garantir la continuïtat del seu funcionament.

7- Es flexibilitzen de forma temporal i extraordinària alguns dels requisits que permeten a les societats anònimes o de responsabilitat limitada la qualificació de societat laboral.

8- Es prorroga dos mesos el caràcter preferent del Teletreball, així com el dret d'adaptació de l'horari i reducció de la jornada.

6- Mesures de protecció dels ciutadans (cap V):

1-En relació a la prestació per desocupació, s’atribueix la consideració de situació legal de desocupació a aquelles persones treballadores que hagin vist extingit el seu contracte de treball durant el període de prova des del 9 de març, així com a aquells que l'hagin extingit voluntàriament des l'1 de març per tenir una oferta laboral en ferm que no s’ha arribat a materialitzar com a conseqüència de la COVID-19.

  

Mesures aprovades a nivell Local - Granollers

MESURES GRANOLLERS capçalera

En aquest apartat trobaràs tota la informació i l'accés a les mesures, ajuts i normativa aprovades per l'Ajuntament de Granollers ordenats per ordre cronològic

 

25/05 - Pla de mesures socials i econòmiques per fer front a la crisi de la COVID-19

L'Ajuntament de Granollers destina, 1,5 milions de € per a portegir les persones que han patit els efectes de la crisi i per reactivar l'economia de la ciutat. 

CONSULTA EL DOCUMENT SOBRE  PLA DE MEDURES DE L'AJUNTAMENT

Pel que a les mesures de reactivació de la ciutat destaquen les següents línies que properament s'obriran:

Autònoms

Pròximament - Subvenció al treballador i la treballadora autònom/a que han estat beneficiàris/es de la prestació extraordinària de cessament de l’activitat arran la crisi de la Covid-19 (Ajuntament de Granollers). L’import de l’ajut no serà inferior a 250,00 € ni superior a 1.000,00 € a totes les persones sol·licitants que reuneixin els requisits.

  • Bo social elèctric per autònoms

  • Ajut per a les persones treballadores autònomes (Dept. de Treball, Generalitat de Catalunya) - FORA DE TERMINI

Empreses

  • Pròximament - Subvenció a la contractació durant 12 mesos de persones desocupades (Ajuntament de Granollers)
  • Pròximament - Subvenció a l’autoocupació de persones desocupades i a la creació d’activitat empresarial (Ajuntament de Granollers)
  • Pròximament -  Subvenció a la compra d’activitats en funcionament dins el programa Reempresa (Ajuntament de Granollers

CONSULTA TOTES LES MESURES ADREÇADES A AUTÒNOMS I EMPRESES

CONSULTA TOTS ELS AJUTS MUNICIPALS A LA WEB DE L'OFICINA D'AJUTS AMB SUPORT A LA TRAMITACIÓ

 

5/4- L'Ajuntament activa una nova carpeta ciutatadana que facilita l'ús de l'IdCAT mòbil i el cl@ve per fer tràmits i consultes

 

1/4- Mesures Econòmiques per contrarrestrar els efectes del COVID-19 Ajuntament de Granollers

+
Videoconferència de la Junta de Portaveus extraordinària celebrada aquesta tarda.

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Granollers ha acordat les mesures econòmiques per minvar els efectes del coronavirus.

L’equip de govern, escoltats els grups muncipals, ha preparat un paquet de mesures encaminades a minvar els efectes sobre l’economia local causades per l’emergència sanitària del COVID-19. Aquestes mesures s'ha presentat a la sessió extraordinària de la Junta de Portaveus, celebrada aquesta tarda per videoconferència. 

Les decisions preses són les següents:

S'ajornen els terminis de pagament dels principals impostos i taxes municipals previstos en el calendari fiscal, començant per l'impost de circulació i els guals, el pagament dels quals havia començat aquesta mateixa setmana per als rebuts no domiciliats. 

CONSULTA EL BUTLLETÍ DE L'AJUNTAMENT D'ABRIL

 

23/03 -El Servei Local d'Ocupació atén per correu electrònic i continua la gestió de les ofertes de treball

El Servei Local d’Ocupació de la Masia Tres Torres està tancat al públic mentre dura la situació d’emergència per la crisi del coronavirus. El servei atén les consultes a través del correu electrònic: feinagm@granollers.cat

19/03- El sector comercial s'adapta a la nova conjuntura provocada pel COVID-19 
A partir de dilluns dia 23 de març el Mercat Municipal de Sant Carles modificarà els horaris d'atenció al públic, segons ha acordat la Junta del Mercat, prèvia consulta a tots els venedors i venedores i atenent els nous comportaments de la població a causa de la situació derivada del COVID-19.