caenfrdeitptes

Persones Autònomes

Autònoms banner 200

 

Oberta la Segona convocatòria de la subvenció al treball autònom afectat per l'estat d'alarma

La finalitat d'aquestes subvencions és la de contribuir a la reactivació socioeconòmica de Granollers, així com la finalitat de pal·liar els efectes de la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària de la Covid-19 en el col·lectiu de treballadors i treballadores autònoms/es que no han pogut desenvolupar la seva activitat econòmica en compliment de l'article 10 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel què es declara l'estat d'alarma.

Consulta les bases: enllaç bases

Tota la informació enllaç de la Seu eletrònica

Termini de presentació de sol·licituds: Des del 21 de gener fins 19 de febrer de 2021.

 

Línia de microcrèdits per a emprenedors,  autònoms i microempeses de Caixa Bank i el Consell comarcal

El Consell Comarcal ha conveniat amb Microbrank una línia de microcrèdits per a emprenedors,  autònoms i microempeses amb menys de 10 treballadors i una facturació anual de inferior a 2 milions d'euros. L'import màxim del microcrèdit es de 25.000€, amb un finançament màxim fins al 100%, tipus fix del 5,9 sense garantia real, termini amortització 6 anys, carència 6 mesos i fins al 20% del crèdit es pot destinar a circulant.
 MicroBank també posa a disposició una nova línia de finançament  de circulant destinada a autònoms i microempreses amb la finalitat d’atendre necessitats de circulant derivades de la Covid-19. Aquesta línia es podrà demanar fins el 31 de desembre de 2020, interès fix 3,9, carència d'un any, durada 6 anys i fins al 100% del crèdit es pot destinar a circulant.
 

 

Inscripció prèvia als ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19

Dirigit a persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), o bé, a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que exerceixin qualsevol activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones contractades.També poden sol·licitar l'ajut les persones sòcies de cooperatives o societats jurídiques donades d'alta com a treballadores autònomes, en aquests casos el número màxim de socis és de 3. En tots els casos la suma de persones treballadores autònomes i persones contractades per compte d'altri no pot ser superior a 6..

Termini per sol·licitar la subvenció: Del 30 de novembre (a les 9 del matí) al 7 de desembre (a les 3 de la tarda)

Mes informació dels requisits i tràmit. Aquí

Infografia de l'ajut


Subvenció al treballador i la treballadora autònom/a que han estat beneficiàris/es de la prestació extraordinària de cessament de l’activitat arran la crisi de la Covid-19 (Ajuntament de Granollers). L’import de l’ajut no serà inferior a 250,00 € ni superior a 1.000,00 € a totes les persones sol·licitants que reuneixin els requisits.

 

Ajuts per al foment del treball autònom entre els joves de 18 a 29 anys .Programa de Garantia Juvenil

A qui va dirigit? Poden sol·licitar aquests ajuts els joves inscrits al programa de Garantia Juvenil, que es donin d'alta com a treballadors autònoms des de l'1 de setembre de 2019 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds de subvenció: 15/10/2020

L’import màxim de l’ajut és de fins a 10.000€ si s’acredita durant un període de 12 mesos l’alta innterrompuda en el règim especial de  treballadors autònoms..

El tràmit es podrà sol·licitar i consultar la informació corresponent des de l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. Clica aquí

Termini de presentació de sol·licituts: del 10 de juny a 15/10/2020.

 

Infografia adreçada a Autònoms: mesures de suport

 

Mesures Pla de Reactivació Socieconòmica COVID-19

El Decret Llei 16/2020,de 5 de maig , de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, desplega un conjunt de mesures per a la reactivació econòmica i manteniment de l’ocupació adreçades al treball autònom, microempreses i a persones treballadores en situació d’atur.

AJUTS I PRESTACIONS

 • 29 d’abril de 2019. Resolució  TSF/0916/2020. El Govern de la Generalitat destinarà 20 M€ a un ajut d’urgència per a persones treballadores que no hagin cobrat l’atur.
  Ajut extraordinari de 200€ en un únic pagament s’ha de destinar a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. L’ajut està adreçat a les persones treballadores que hagin patit una disminució d’almenys un 30% en els seus ingressos com a conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) o bé persones treballadores amb contracte temporal extingit per causa de la covid-19, així com els treballadors per compte propi que hagin suspès la seva activitat per raó de la crisi
  Més informació i tràmit de l’ajut Aquí
  El termini s’inicia el 30 d'abril fins que s’exhaureixin

 

 • Prestació extraordinària per cessament d’activitat  - FORA DE TERMINI
  Aquesta prestació és l’equivalent a l’atur de l’autònom (encara que no s’hagi cotitzat per aquest concepte). La prestació serà equivalent al 70% de la base de cotització dels darrers 6 mesos. En el cas dels autònoms que cotitzin per la quota mínima mensual (286,15 €), equivalent a 944,40 € de base, la prestació seria doncs de 661,86 €. Els autònoms beneficiaris de la tarifa plana de 60 € per nous autònoms, no perdran aquesta condició quan reprenguin la seva activitat. Aquesta prestació no serà compatible amb altres prestacions de la Seguretat Social (per exemple, si l’autònom també treballa per compte aliena i cobra una prestació de baixa o bé percep una pensió per jubilació que compagina amb la seva feina).
  La prestació es sol·licita a travès de la mútua col·laboradora del professional autònom. El Termini per sol·licitar-ho: 14 abril. 
  Es prorroga el termini fins l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma. i es debloqueja la incompatibilitat amb altres prestacions de la Seguretat Social

 • Compatibilització de la prestació extraordinària per cessament d’activitat  (l’atur dels autònoms
  El Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril  desbloqueja la incomptabilitat de prestacions de la Seguretat Social. Aquest decret fa possible la compatibilització de la prestació extraordinària per cessament d'activitat amb qualsevol altra prestació de seguretat social que el beneficiari vingués percebent i fos compatible amb l'exercici de l'activitat que desenvolupava.

Mesures aprovades en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19

 • Ajornament de les cotitzacions a la Seguretat Social Aquest ajut per autònoms i empreses
  L'ajornament de sis mesos sense interès de les cotitzacions socials d'autònoms i pimes. En el cas dels autònoms el període de meritació de la quota serà el comprès  entre maig i juliol de 2020 ; en el cas de les pimes, entre abril i juny. La sol·licitud de l'ajornament a la Tresoreria de la Seguretat Social s’ ha de realitzar dins dels 10 primers dies naturals del mes vigent . La concessió de la l'ajornament es comunicarà en el termini dels tres mesos següents a el de la sol·licitud . Per tramitar la sol·licitud, si disposeu d'un certificat digital, la podeu presentar a través del tràmit Sol·licitud Moratòria, situat a la Seu Electrònica de la Seguretat Social, o adreçant-vos a una Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

 • Suspensió de la facturació. El Govern també permet la suspensió del pagament de les factures  que corresponguin a períodes de facturació que continguin dies integrats en l'estat d'alarma, incloent tots els seus conceptes de facturació. Si l'autònom s'acull a aquesta mesura, no es podrà realitzar canvi de comercialitzadora  mentre no s'hagi completat la seva regularització.

Altres mesures d'aquesta normativa:

 • El bo social entre les ajudes per a autònoms vulnerables. El Govern inclou els treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació en un 75% com a conseqüència de l'COVID-19 entre els potencials perceptors de el bo social d'electricitat sempre que es siguin persones físiques, amb renda igual o inferior a els llindars de l'IPREM.

  L’import del bonus social implica una rebaixa del 25% o 50% de la factura de la llum, segons es detalla al web,. Aquesta rebaixa s’aplicarà a l’habitatge habitual de l’autònom, que haurà de tenir el contracte d’electricitat al seu nom com a persona física. L’ajut tindrà una durada màxima de 6 mesos, tot i que es podria extingir abans segons decreti el Govern central.
  On es sol·licita? A les comercialitzadores de referencia. Bé per telèfon , correu electrònic ….
  Mes info: https://www.bonosocial.gob.es/#inicio
 • Ajornament de la hipoteca de locals i centre de treball d'autònoms. La moratòria de deute hipotecari de l'habitatge habitual s'ha ampliat també als immobles afectes a l'activitat econòmica que desenvolupen els empresaris i professionals . La mesura també serà d'aplicació per a autònoms que havent suspès la seva activitat es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica .

 • Recuperació dels plans de pensions en cas de cessament d'activitat.

  Els autònoms que siguin titulars de plans de pensions i hagin vist la seva activitat suspesa com a conseqüència del que estableix l'article 10 de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o hagin cessat la seva activitat, podran fer efectius els seus drets en un termini de sis mesos des de la declaració de l'estat d'alarma . Això sí, l'import retirat no pot ser superior als ingressos nets estimats (amb acreditació) que s'han deixat de percebre mentre duri el tancament del negoci o la suspensió de l'activitat.

ORDRE EMC/35/2020, d'1 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d'emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d'Empresa i Coneixement.

Préstecs ICF Avalis. Generalitat.

Adreçat a Empreses i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat per la situació emergència del Covid-19.

 • L’import del préstec estre 50.000 i 1.000.000€

 • Tipus màxim: Euríbor a 12 mesos més diferencial màxim de fins a 2,35 punts.

 • Sense comissió d’obertura ni d’estudi

 • Avalis de Catalunya avala el 100% dels préstecs de les entitats financeres

 • Amortització entre 2 i 5 anys, dels quals 1 és de carència.

 • Es divideix en 50 % per a pimes i 50 % per a grans companyies

Els ajuts consistiran en la bonificació de fins a un màxim del 100% dels interessos d'un préstec concedit per l'Institut Català de Finances (ICF).
Ordre reguladora:Clica Aquí

Tràmit: http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat/

 

Linia ICO 2on tram de les línies d’aval(Resolució de 10 de abril de 2020). El Govern activa el segon tram de 20 milions d’euros addicionals per a empreses i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat per la situació d'emergència de la Covid-19.

 • Import: Fins a un màxim de 1,5 M €

 • Els avals podran sol•licitar-se fins el 30 de setembre de 2020.

 • Condicions d’aval per a pimes i autònoms: fins al 80%.

 • Amortització: fins 5 anys amb possibilitat gener carència.

 • On puc tramitar-ho? Cal anar a l'entitat financera que l'empresa consideri, ja sigui la seva habitual o alguna nova que li pugui convenir.

Mes informació: Aquí

 

ALTRA NORMATIVA DE REFERÈNCIA

Reial Decret 463/2020, de 14 de març

RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (ref. BDNS 501916)