caenfrdeitptes

Exempció en la cotització per a autònoms que hagin rebut la prestació de cessament extraordinari durant l'estat d'alarma

  1. Exempció en la cotització durant els tres primers mesos següents a l'aixecament de l'estat d'alarma , per aquells treballadors que van rebre la prestació per cessament extraordinari de l'activitat, prevista en l'article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. L'exempció  serà la següent:

- fins el 100% el mes de juliol, un 50% a l'agost i el 25% el mes de setembre.

2. L'exempció és incompatible amb el cobrament de la nova prestació de cessament de l'activitat.

Nova prestació per cessament de l'activitat per a autònoms que hagin rebut la prestació de cessament extraordinari durant l'estat d'alarma

1. La poden sol·licitar els treballadors autònoms que han percebut fins al 30 de juny de 2020, la prestació extraordinària derivada de la COVID-19, sempre que es compleixin els següents requisits:

  • Estar afiliat i inscrit en el règim especial dels treballadors autònoms

  • Complir amb el període mínim de cotització per cessament d'activitat.

  • No arribar a l'edat ordinària de jubilació per poder optar a la pensió, llevat que l'autònom no acrediti el període mínim de cotització requerit.

  • Estar al corrent de pagament de les quotes de la seguretat social.

2. Per accedir caldrà acreditar que en el tercer trimestre de l'any 2020 hi ha hagut una reducció en la facturaciód'almenys un 75% en relació amb el mateix període de l'any 2019, així com no haver obtingut durant el tercer trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75€

3. La prestació es pot percebre com a màxim fins al 30 de setembre de 2020. I l’import a percebre es el  70% de la base de cotització. .

4. El reconeixement de la prestació el realitzaran les mútues col·laboradores de la seguretat social amb efecte 1 de juliol de 2020 si se sol·licita abans del 15 de juliol.

5. El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació podrà renunciar en qualsevol moment abans del 31/8/2020 i/o retornar els ingressos percebuts si s’ha superat l’import dels 5.818,75€

 

Accès al BOE

FAQS