caenfrdeitptes

El Decret Llei 16/2020,de 5 de maig , de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, desplega un conjunt de mesures per a la reactivació econòmica i manteniment de l’ocupació adreçades al treball autònom, microempreses i a persones treballadores en situació d’atur.

En destaquem les següents en relació a les persones autònomes i microempreses:

  1. Mesura d’ajuts per al manteniment de l’ocupació en microempreses i treballadors autònoms (capítol IV del Decret Llei)

L’objectiu es mantenir l’ocupació dels treballadors contractats i reiniciar la seva activitat evitant la desocupació de les persones amb les quals tinguin una relació laboral.

Beneficiaris: autònoms que ocupin fins a 10 treballadors, amb establiment a Catalunya i que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’Estat d’alarma. A més, hauran de mantenir el 100 % de la plantilla, que tenien en el moment de declaració de l’Estat d’alarma, com a mínim durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut.

Import de l’ajut: La quantia de l’ajut és equivalen al 50% del salari mínim interprofessional (màxim 4.422,24 euros per persona subvencionada), fins a un màxim de 3 treballadors, que formin part de la plantilla.,per un període de sis mesos des del reinici de l’activitat.

Sol·licitud: Es podrà sol·licitar i consultar la informació corresponent des de l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. Tramitació pendent al web.

 

Altres mesures:

Programa Consolida’t: flexibilització de la convocatòria del programa Consolida’t 2020 de suport e suport a la consolidació, enfortiment i re-invenció del treball autònom a Catalunya. S’augmentaran les sessions d'assessorament, així com l'adaptació de les sessions d'informació i formació a les noves necessitats derivades d'aquesta crisi sanitària.

Programa de Garantia Juvenil: dirigit a joves d’entre 18 i 29 anys, donats d’alta com a autònoms que prèviament han estat inscrits al programa de Garantia Juvenil. L’ajut consiteix en proporcionar una renda de subsistència durant la primera fase de posada en marxa de la seva activitat.

Requisit: estar donat d'alta com a treballadors/es autònoms durant un període de 12mesos .

Es podrà sol·licitar i consultar la informació corresponent des de l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. Tramitació pendent al web.


  1. Mesures de suport a les microempreses, treballadors autònoms, les empreses cooperatives i de l’economia social (capítol V del Decret.Llei)

Objectiu: Impulsar projectes de transformació digital i de nous models de negoci per el manteniment de l’ocupació i millora de l’ocupabilitat en aquelles microempreses, persones treballadores autònomes i les empreses cooperatives i de l’economia social, que s’hagin vist agreujades pels efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària de la COVID-19

S’estableixen dues línies de subvencions diferenciades segons la tipologia d’empresa.

Línia 1. . Mesures de suport a les microempreses i treballadors autònoms, que ocupin fins a 10 treballadors i que s’han vist agreujades pels efectes de la crisi sanitària.

Mesures de suport a les microempreses i treballadors autònoms, que ocupin fins a 10 treballadors. Són subvencionables els projectes orientats a oferir serveis als sectors del comerç, l'hostaleria, el turisme i la cultura, que plantegin pràctiques de transformació digital, nous models de negoci i noves formes de treballar, també sobre seguretat i salut laboral, així com la formació associada per al desenvolupament d'aquests projectes en les microempreses.

 

Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat.

Les sol·licituds s'han de presentar segons models normalitzats disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya . Tramitació pendent al web.

 

Línia 2. Mesures de suport a projectes singulars d’empreses cooperatives i de l’economia social.

Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació d’empreses d'economia social, mitjançant processos d'intercooperació, i a través d'actuacions estratègiques i/o d'altres de complementàries, per tal d'aportar a aquestes empreses eines i solucions davant la situació actual de pandèmia i postpandèmia, i per poder afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat socioeconòmica, de forma que es reforci la viabilitat de les empreses, la competitivitat de l'economia social i el manteniment i la dinamització de l'ocupació.

Poden ser beneficiàries les empreses cooperatives que tinguin experiència en l'àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat. Els projectes que poden ser objecte d'ajut són els següents:

a) Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A): import màxim de 50.000€

b) Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B): import màxim de 160.000€

c) Projectes singulars d'alt impacte estratègic de l'economia social (eix C): import màxim de

400.000€

Sol·licitud: Es podrà sol·licitar i consultar la informació corresponent des de l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. Tramitació pendent al web.