caenfrdeitptes
Dimecres, 05 Gener 2022 09:40

Novetats i principals bonificacions per les activitats, 2022

El mes de desembre es van aprobar les ordenances municipals de Granollers per l’any 2022.

Us informem de les novetats i principals bonificacions a què es poden acollir les activitats:

· A l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) es recull una bonificació de fins al 30 % sobre la quota municipal pels subjectes passius que hagin incrementat en més d'un 5 % la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior al de l'aplicació de la bonificació. Aquest percentatge s'incrementarà en un 3 per cent, per cada treballador que disposes de la condició d'aturat de llarga durada, fins a un màxim del 40 per cent. La bonificació s’ha de demanar dins del primer trimestre del període impositiu que pugui correspondre l'aplicació de la bonificació. El topall de la bonificació és de 2.000 euros.

· A l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica es pot sol·licitar una bonificació pels vehicles, en funció del distintiu ambiental que tinguin. Gaudiran d’una bonificació del 75 % sobre la quota de l’impost, durant dos anys i del 50 % durant tres anys, comptats a partir de l’any següent al de la data de matriculació:

-        Distintiu Zero emissions: Vehicles 100 % elèctrics de bateria (BEV), vehicles d’autonomia estesa (REEV), i vehicles híbrids endollable (PHEV) amb una autonomia en mode elèctric de més de 40 km.

-        Distintiu Eco: Vehicles híbrids endollables amb menys de 40 Km. d’autonomia elèctrica, Vehicles híbrids no endollables (HEV), i vehicles propulsats per gas natural (GNC i GNL) o gas liquat de petroli (GLP).

També gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota de l’Impost, durant un any, aplicable en l’exercici següent al de la data de matriculació els vehicles de tot tipus (excepte remolcs), que utilitzin combustible benzina o bioetanol amb emissions fins a 100 gr/Km.

· A l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) es té dret a una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost sobre el pressupost de les obres de la instal·lació de captació solar tèrmica i/o fotovoltaica, sempre que no sigui d'obligat compliment la seva implantació.

· Als Preus públics pels serveis de recollida i tractament de residus comercials i els industrials assimilables a residus municipals, es podrá sol·licitar l’exempció per part d’aquells titulars de les activitats generadores que acreditin anualment la gestió integral de totes i cadascuna de les fraccions de residus mitjançant gestors homologats per l’Agència de Residus de Catalunya. Aquesta és una nova no subjecció aprovada per 2022 i, als efectes del seu reconeixement, els titulars hauran de presentar anualment la documentació necessària durant el primer mes des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança.

 

Darrera modificació el Dimecres, 05 Gener 2022 09:56