caenfrdeitptes

ACTUALITAT COVID19 CAPÇALERA

En aquest article coneixeràs les mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació publicades en el Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 d'abril,  BOE 112 de 22 /04/20

Temps de lectura: 2 minuts

A continuació, destaquem algunes de les mesures regulades al nou decret, que són d’aplicació a partir de 22 d’abril de 2020.

1-Mesures per a reduir les despeses de lloguer a pimes i autònoms

Respecte al pagament de les rendes dels lloguers de locals es regula un procediment perquè les parts puguin arribar a un acord que permeti la modulació o modificació de les obligacions contractuals

El termini per demanar aquest ajut és d’un mes des de l’entrada en vigor del RD15/2020.

Aquest ajornament de la renda variarà en funció de si l'arrendador és un gran retenidor (empresa o entitat pública que sigui titular de més de 10 immobles urbans) o un particular en aquest cas el Govern ha avançat que es pot recorre a la fiança per cobrir el pagament a l'arrendador . Cal revisar els requisits d’accés a aquesta mesura.

2- Mesures per a reforçar el finançament empresarial

-S’habilita l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) a concedit aplaçaments de les quotes dels préstecs concedits en el marc dels seus programes de subvencions o ajudes reemborsables. Podran ser objectes d’ajornament les quotes que estiguin pendents de pagament i el venciment de les quals s’hagi produït o es produeixi en els mesos de març, abril, maig i juny de 2020

- El Consorci de Compensació d’Assegurances podrà acceptar reassegurar els riscos assumits per les entitats asseguradores privades 

3- Mesures fiscals

Per tal d'adaptar el càlcul aplicable a les liquidacions d'impostos a la realitat econòmica, s'adopten dues mesures per a realitzar pagaments fraccionats de l'Impost de Societats:

  1. Es permet, per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2020 i amb efectes exclusius per a aquest període, que els contribuents amb un volum de negocis inferior a 600.000 euros l’any anterior, puguin exercir l'opció de realitzar els pagaments fraccionats, sobre la part de la base imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos, mitjançant la presentació dins del termini ampliat per RDLLL 14/2020 del pagament fraccionat.

  2. Pels contribuents en que la xifra de negocis de l’any anterior hagi estat superior a 600.000 euros i inferior a 6.000.000 d'euros, podran optar a la modalitat de pagament fraccionat en el segon pagament fraccionat, que haurà de presentar-se en els 20 primers dies del mes d'octubre de 2020. Aquesta mesura no és aplicable per als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal regulat en el capítol VI del títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats.

4- Possibilitat de canvi de mòduls a sistema d'estimació directa.

El Reial decret llei, també inclou a possibilitat que els autònoms que tributen a l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) en règim d'estimació objectiva , coneguda com a mòduls, puguin renunciar-hi de forma excepcional i passar a el règim d'estimació directa. L'objectiu principal és que el treballador autònom en mòduls pugui ajustar les seves obligacions fiscals als ingressos i despeses reals i no a un tipus fix com estableix el sistema de mòduls. Aquest canvi es aplicable a gener de 2020.

En cas de no renunciar al mètode d'estimació objectiva s'adapta el càlcul dels pagaments fraccionats, i s'estableix que de la quantitat a ingressar en funció de les dades-base [art. 110. 1, b) RIRPF] no computaran, en cada trimestre natural, com dies d'exercici de l'activitat, els dies naturals en què hagués estat declarat l'estat d'alarma en aquest trimestre.

 S’estableix un IVA a zero per a productes sanitaris.Si ets autònom o pime fabricant o proveïdor de productes sanitaris hauràs de rebaixar a zero l'IVA de les factures quan els destinataris siguin entitats de dret públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social.

  • Tipus impositiu dels llibres, revistes i diaris electrònics . Es redueix al 4% el tipus impositiu d’IVA aplicable als llibres, diaris i revistes digitals modificant

 5 -Mesures per facilitar l'ajustament de l'economia i protegir l'ocupació (cap IV):

1- Es modifica l’art. 22 del RDLL 8/2020, pel que fa al concepte de força major vinculada a la tramitació d’un ERTE. En aquest sentit, el nou Reial Decret-Llei 15/2020 introdueix la possibilitat d’apreciar un ERTE per força major ”parcial” que no afecti a la totalitat de la plantilla o de l’activitat. 

2- Els autònoms sense Mútua poden sol·licitar el cessament d'activitat. Els autònoms sense Mútua col·laboradora es veien abocats a sol·licitar la prestació amb el SEPE .Ara la disposició final vuitena de el Reial Decret insta aquests autònoms a l' elecció d'una Mútua col·laboradora per tramitar amb ella la prestació i que aquesta assumeixi la protecció i la responsabilitat del pagament de la prestació extraordinària. Per tant, s'haurà de realitzar sol·licitud davant una mútua col·laboradora amb efectes del primer dia del mes en què es causi el dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat

3- S’ amplia les especificacions sobre el rescat del pla de pensions disponible per als autònoms afectats pel COVID-19 que hagin cessat l'activitat.  Aquest requisit s'ha d'acreditar mitjançant el certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si s'escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat. L' import del rescat de l pla de pensions estarà marcat pels ingressos nets que s'hagin deixat de percebre.

4- Es reforça la protecció dels treballadors fixos-discontinus, ampliant la cobertura regulada en el RDLL 8/2020 a aquelles persones treballadores que no s’hagin pogut reincorporar a la seva activitat en les dates previstes, com a conseqüència de la COVID-19 i que, o bé disposant de períodes d'ocupació cotitzada suficient, no compleixen el requisit de situació legal de desocupació, o bé no poden accedir a la prestació d’atur per no tenir el període de cotització necessari per accedir a la prestació.

5- Es suspenen els terminis que regeixen en l'àmbit de funcionament i actuació de la Inspecció de Treball i seguretat Social, amb l'excepció dels casos en què la intervenció d'aquest organisme sigui necessària per garantir la protecció de l'interès general o per estar relacionats amb el COVID-19.

6- Es permet, de manera extraordinària i limitada que les cooperatives destinin el Fons d'educació i promoció de les cooperatives a qualsevol activitat que contribueixi a frenar o pal·liar els efectes de la crisi sanitària derivada de l'COVID-19, mitjançant accions pròpies, donacions a altres entitats públiques o privades o dotació de liquiditat a la cooperativa per garantir la continuïtat del seu funcionament.

7- Es flexibilitzen de forma temporal i extraordinària alguns dels requisits que permeten a les societats anònimes o de responsabilitat limitada la qualificació de societat laboral.

8- Es prorroga dos mesos el caràcter preferent del Teletreball, així com el dret d'adaptació de l'horari i reducció de la jornada.

6- Mesures de protecció dels ciutadans (cap V):

1-En relació a la prestació per desocupació, s’atribueix la consideració de situació legal de desocupació a aquelles persones treballadores que hagin vist extingit el seu contracte de treball durant el període de prova des del 9 de març, així com a aquells que l'hagin extingit voluntàriament des l'1 de març per tenir una oferta laboral en ferm que no s’ha arribat a materialitzar com a conseqüència de la COVID-19.